Kontor Nässjö: 0380-55 69 70
Kontor Jönköping: 036-34 44 30

 

Om oss

Byggkompaniet i Nässjö startade sin verksamhet 1990 och finns idag med kontor i Nässjö och Jönköping , företaget ägs till 100 % av Bygginvest i Nässjö AB och verkar till huvuddel i Jönköpings län samt hela Höglandet med omnejd.

Vi utför allt från totalentreprenader till servicearbeten och försäkringsskador, våra uppdragsgivare är främst inom offentliga sektorn, industrin, fastighetsägare, och försäkringsbolag m.fl.

Vi är ett företag med det lilla företagets smidighet och det stora företagets resurser och kunnande.

Antal anställda uppgår till ca 90 st.

Affärsidé

Byggkompaniet skall vara ett modernt byggföretag med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete och med detta få en nöjd kund. För att leva upp till affärsidén i våra två affärsområden skall vi jobba enligt följande: 

Entreprenad:

Byggkompaniet skall utföra sina entreprenader med yrkeskunniga medarbetare som garanterar kunden rätt kvalitet och en felfri produkt, samt att entreprenaderna utförs med hänsyn till miljön.

Service / Skador:

Byggkompaniet skall präglas av en mycket hög serviceanda, stor flexibilitet och med en mycket stor lyhördhet. 

Vision

När det gäller vår vision är det något som vi formulerar i en enkel rad och som siktar på något som vi ser oss själva vara i ett framtidscenario.

Nedan följer vår vision:

Det självklara valet i Jönköpings och Höglandet med omnejd.

Kvalitet o Miljö

Kvalitet och Miljö
Byggkompaniet har en kvalitets- och miljöpolicy som innebär att vi ska kunna följa varje kunds upprättade krav. Vårt ansvar är att se till att samtliga medarbetare har rätt kompetens och får ständig utbildning för att kunna ta ansvar för att kraven uppfylls. Vi arbetar i det processorienterade verksamhetsledning systemet Povel.

Vår kvalitetspolicy...
Det är vår målsättning att i varje enskilt projekt, stort som litet, att tillgodose våra kunders behov. Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans kommer i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet. Byggkompaniet eftersträvar att kännetecknas av god kvalitet, ta hänsyn till miljön och ha ett bra arbetsmiljöarbete.

Våra kvalitetsmål...
Aktivt miljötänkande genom ökad återvinning
Förebygga fel i projektering och planering
Förebygga fel i produktionsprocessen
Ett felfritt överlämnande av produkten

Vår miljöpolicy...
Det är vår målsättning att hushålla med naturresurser och begränsa den negativa miljöpåverkan. Våra arbeten ska utföras så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras.

Våra miljömål...
Hålla hög kompetens på personal och hålla fortlöpande utbildning
Följa lagar och förordningar
Undvika att restprodukter uppkommer och att i andra hand sortera så att återvinning underlättas
Undvika miljöfarligt material
Optimera våra resurser vad gäller energi, vatten och material
Använda oss av material som har så lite miljöpåverkan som möjligt
Använda miljömedvetna leverantörer och underentreprenörer
Arbeta på att ständigt förbättra våra fastställda miljömål

Arbetsmiljöpolicy
Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:
Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a genom utbildning.
Vi går systematiskt igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.
Aktivt förebygga arbetsskador.
Ha hög kompetens hos ledning & personal.

Kontakta oss